Definicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej”

Definicje zawarte w „Krajowym Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” 

Zgodnie z „Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej”, podmioty ekonomii społecznej należą do czterech głównych grup:

 • przedsiębiorstw społecznych;
 • podmiotów reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne;
 • podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać
  się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą
  w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie
  do dystrybucji zysku;
 • podmiotów sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy:
  • organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
  • Zakłady Aktywności Zawodowej[1];
  • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;
  • pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym.

Przedsiębiorstwo społeczne definiowane jest jako cechy wspólne dla podmiotów
z pozostałych grup, ale charakteryzuje się tym, że:

 • jest to podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wyodrębniony
  pod względem organizacyjnym i rachunkowym;
 • celem działalności gospodarczej jest integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym przypadku wymagane
  jest zatrudnienie co najmniej 50% osób pochodzących z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 30% niepełnosprawnych o umiarkowanym
  lub znacznym stopniu niepełnosprawności) lub świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych (zatrudnienie min. 20% osób z określonych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym);
 • nie rozdziela zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców,
  ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną
  (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
 • jest zarządzany na zasadach demokratycznych lub co najmniej konsultacyjno-doradczych z udziałem pracowników i innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.

Status przedsiębiorstwa społecznego uzyskiwany będzie na podstawie przepisów
o przedsiębiorstwie społecznym poprzez uzyskanie odpowiedniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 


[1] Umieszczenie Zakładów Aktywności Zawodowej w dwóch kategoriach (podmioty reintegracyjne i sfera gospodarcza) wynika z ich hybrydowego charakteru, uznanego Decyzją KE K(2007)3050 z dnia 27 czerwca 2007 r. i mającego umocowanie zarówno w polskim art. 29 oraz art. 68c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: z 2016 r. poz. 2046); ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850)], jak i europejskim prawodawstwie (np. Declaration on the rights of disabled persons, pkt 7.).

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl