Koordynacja Ekonomii Społecznej na Mazowszu

Cele projektu

Projekt przyczynia się do realizacji celu RPO WM 2014-2020 - inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego rynku pracy. Celem głównym projektu jest rozwój i promocja ekonomii społecznej na Mazowszu, a cele szczegółowe to:

 1. Promocja i rzecznictwo ekonomii społecznej na Mazowszu oraz koordynacja działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu.
 2. Rozwój  współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego  (JST), podmiotami ekonomii społecznej (PES), Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) oraz innymi instytucjami otoczenia ekonomii społecznej (ES).

Główne działania zaplanowane w projekcie są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR i dotyczyć będą:

 • rozwoju mazowieckiej marki ES i rzecznictwa na rzecz sektora ES;
 • aktualizacji oraz monitorowania realizacji Mazowieckiego Planu Rozwoju ES na lata 2013-2020;
 • sieciowania i rozwoju współpracy między OWES;
 • rozwoju współpracy PES z różnymi podmiotami otoczenia ES (JST, instytucje rynku pracy, uczelnie, przedsiębiorstwa, NGO itp.).

Planowane efekty

Projekt przyczyni się do:

 • Zwiększenia widoczności, popularyzacji podmiotów ekonomii społecznej (PES) wśród mieszkańców Mazowsza poprzez identyfikację PES wyróżnionych Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej;
 • Zwiększenia efektywności procesu wdrażania zaktualizowanego Planu Rozwoju ES na Mazowszu na lata 2013-2020;
 • Zwiększenia efektywności funkcjonowania sieci współpracy między akredytowanymi OWES i MCPS;
 • Zwiększenia synergii działań PES, OWES i innych instytucji na poziomie lokalnym;
 • Wzrost roli PES w realizacji usług społecznych zlecanych przez samorządy.

Grupa docelowa projektu to przedstawiciele PES, OWES, JST i ich jednostki organizacyjne (OPS, PCPR, szkoły), instytucje rynku pracy, uczelnie, NGO, ośrodki badawcze, przedsiębiorstwa i organizacje biznesowe.

Działalność koordynacyjna prowadzona będzie dla zwiększenia synergii działań ES w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wzrostu zatrudnienia w sektorze ES, w tym zapewnienia ciągłości procesu reintegracyjnego, rozwoju PES oraz dla wzmocnienia rozwoju usług społecznych czyli wspierania realizacji przez PES usług użyteczności publicznej zgodnie z Wytycznymi w tym zakresie.

Środki finansowe

 • Całkowitą wartość projektu: 1 755 177,22 zł;
 • Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1 404 141,78 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil na facebook'u:
https://www.facebook.com/ekonomiaspolecznanamazowszu/

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl