Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na Mazowszu

Rozwój podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest procesem dynamicznym i z każdym rokiem coraz bardziej intensywnym. Przyczyniły się do tego zwłaszcza fundusze europejskie.
 
Proces rozwoju PES wspierany był przez projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) na lata 2007–2013, w tym w poddziałaniu 7.2.2 POKL. W obecnym okresie programowania wsparcie takie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na lata 2014–2020 – działanie 9.3 „Rozwój ekonomii społecznej”.

W ramach tychże środków powstawały na Mazowszu Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które oferowały szerokie wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej między innymi w postaci szkolenia i doradztwa w zakresie podjęcia decyzji o założeniu spółdzielni socjalnej, przyznania dotacji na założenie lub rozwój spółdzielni socjalnej, przyznanie wsparcia pomostowego. W ramach pomocy na początku funkcjonowania podmiotu oferowano pomoc w zakresie promocji i marketingu, oraz wsparcie w rozwoju partnerstwa lokalnego czy poszukiwania stabilnych źródeł dochodu.

W celu zapewnienia przez OWES wsparcia wysokiej jakości Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej opracowało system akredytacji OWES-ów (AKSES). Każdy podmiot starający się o udzielanie wsparcia PES, musi spełniać odpowiednie standardy i uzyskać taką akredytację. Upoważnia go to m.in. do wykorzystywania środków europejskich z nowej perspektywy finansowania w ramach RPO WM na lata 2014–2020. 

Obecnie OWES-y, udzielając wsparcia skupiać się będą na usługach animacji lokalnej oraz usługach inkubacyjnych mających za zadanie tworzenie grup inicjatywnych zmierzających do powstania PES, animacji środowisk lokalnych, które pomogą zrealizować przedsięwzięcie mające na celu rozwój ekonomii społecznej, rozwój działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

Innym ważnym zadaniem OWES są usługi biznesowe, doradztwo księgowe i finansowe - wspierające istniejące przedsiębiorstwa społeczne, stałe utrzymanie lub zwiększenie ilości miejsc pracy oraz zwiększanie obrotów przedsiębiorstw społecznych. 

Poniżej zaprezentowana została mapa z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej podziałem na podregiony województwa mazowieckiego. Funkcjonuje w nich 8 OWES-ów, które uzyskały akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Proces akredytacji: 

Uwagi i informacje na temat działań realizowanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej: 

 

Informacje dotyczące Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w danych podregionach:

  Podregion płocki - Lider: Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego
Więcej >>>
  Podregion ciechanowski - Lider: Fundacja Fundusz Współpracy
Więcej >>> 
  Podregion ostrołęcki - Lider: Fundacja Fundusz Współpracy
Więcej >>> 
  Podregion warszawski zachodni - Lider: Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Więcej >>> 
  Podregion m. st. Warszawa - Lider: Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych
Więcej >>>  
  Podregion warszawski wschodni - Lider: Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych
Więcej >>> 
  Podregion siedlecki - Lider: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Więcej >>>
  Podregion radomski - Lider: Fundacja Fundusz Współpracy
Więcej >>>

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl