RODO

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej realizuje obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uczestnicy działań projektu „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Administratorem danych osobowych jest:

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, dane kontaktowe: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, tel.: (22) 622 42 32, e-mail: mcps@mcps.com.pl oraz
 • Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel.: (22) 59 79 100, e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl,  ePUAP: /umwm/esp;

Inspektor Ochrony Danych

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w

 • Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej  to e-mail: iod@mcps.com.pl,  a w
 • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego to e-mail: iod@mazovia.pl

Cele i Podstawa przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE. Podstawą prawną przetwarzania moich danych będzie udzielona zgoda oraz niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi - w celach niezbędnych do przeprowadzenia i udokumentowania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zadaniami oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie wynosił, zgodnie z obowiązującą w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej Instrukcją Kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów w ramach projektu tj. w okresie do 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania moich danych osobowych,
 • przeniesienia moich danych osobowych,
 • tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ, 
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

Informacja o systemach służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja o wymogu podania danych

W przypadku uczestnictwa w wydarzeniach realizowanych w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej na Mazowszu” podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wsparcia udzielanego w ramach niniejszego projektu.

O stronie

Strona przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, instytucji i organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematyka ekonomii społecznej.

Na stronie znajdują się informacje, dotyczące ekonomii społecznej na  Mazowszu.

Osoba do kontaktu

 • Robert Gajewski
 • Tel.: (22) 622 42 32 wew. 47
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl

Urząd Marszałkowski woj. mazowieckiego

 • ul. Jagiellońska 26
 • 03-719 Warszawa
 • Tel.: (22) 597 91 00
 • Faks: (22) 597 92 90
 • e-mail: napisz
 • www: mazovia.pl

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

 • ul. Nowogrodzka 62A
 • 02-002 Warszawa
 • Tel.: (22) 622 42 32
 • Faks: (22) 622 47 32
 • e-mail: napisz
 • www: mcps.com.pl